Domina-Shopping Domina Shopping Lejupielādē mūsu aplikāciju
 1. P
 2. O
 3. T
 4. C
 5. P
 6. S
 7. Sv
 8. 10:00 - 21:00
 1. P
 2. O
 3. T
 4. C
 5. P
 6. S
 7. Sv
 8. 08:00 - 22:00
 1. P
 2. O
 3. T
 4. C
 5. P
 6. S
 7. Sv
 8. 10:00 - 22:00
Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084 (+371) 67 63 1111

Videonovērošana

Videonovērošana nekustamā īpašuma aizsardzības nodrošināšanas mērķim

 1. Pārzinis – SIA “EfTEN Domina”, reģistrācijas numurs 40103990157, juridiskā adrese Rīga, Blaumaņa iela 5A - 2, LV-1011, veic videonovērošanu nekustamā īpašuma aizsardzības mērķim. Videonovērošana tiek veikta t/c “Domina Shopping” tirdzniecības centrā un tās teritorijā.
 1. Videonovērošanas tiesiskais pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 6.punkts. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas f. apakšpunkts.
 1. Personas datu saņēmēju kategorijas – pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki vai uz līguma pamata piesaistītie sadarbības partneri, datu subjekts, valsts un pašvaldību iestādes normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.
 1. Attiecībā uz datu apstrādi automātiska lēmumu pieņemšana netiek veikta.
 1. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.
 2. Datu subjektam ir tiesības:

6.1 iegūt informāciju, kas par viņu ir savākta 1.punktā noteiktajam personas datu apstrādes mērķim;

6.2 ja datu subjekts pieprasa informāciju attiecībā uz videonovērošanu, datu subjektam ir pienākums pēc pārziņa attiecīgā pieprasījuma sniegt informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai;

6.3 mēneša laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas (ne biežāk kā divas reizes gadā) bez maksas saņemt šajā punktā minēto informāciju vai pamatotu rakstveida atteikumu pilnībā vai daļēji sniegt šajā pantā minēto informāciju. Informācijas izsniegšanu var atteikt, ja datu subjekts atsakās veikt 6.2.apakšpunktā noteikto pienākumu;

6.4 pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, ja to pieļauj normatīvie akti.

7. Pārziņa kontaktinformācija:  SIA “EfTEN Domina”, reģistrācijas numurs 40103990157, adrese: Rīga, Ieriķu iela 3, juridiskā adrese: Rīga, Blaumaņa iela 5A - 2, LV-1011, e-pasts: info@domina-shopping.lv