Domina-Shopping Domina Shopping Lejupielādē mūsu aplikāciju
 1. P
 2. O
 3. T
 4. C
 5. P
 6. S
 7. Sv
 8. 10:00 - 21:00
 1. P
 2. O
 3. T
 4. C
 5. P
 6. S
 7. Sv
 8. 08:00 - 22:00
 1. P
 2. O
 3. T
 4. C
 5. P
 6. S
 7. Sv
 8. 10:00 - 22:00
Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084 (+371) 67 63 1111

Fotografēšana un filmēšana pasākumos

 1. Personas datu apstrādes mērķi

T/c “Domina shopping” pasākumu atspoguļošana masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu t/c „Domina Shopping“ zīmolu atpazīstamību, kā arī, reklāmas materiālos, lai popularizētu nākamos organizētos pasākumus.

 1. Kādus personas datus apstrādā Pārzinis? 

Apmeklējot t/c “Domina shopping” organizētos pasākumus, pasākuma apmeklētāji var tikt fotografēti, iemūžināti videomateriālos, kā arī var tikt lūgti sniegt intervijas vai viedokli par pasākuma norisi, fiksējot Jūsu vārdu, uzvārdu un, ja nepieciešams, papildus informāciju, ko vēlēsieties sniegt.   Gadījumā, ja Jūs iegūsiet balvas, tad  informācija par šo faktu tiks publicēta un var tikt izmantota t/c “Domina Shoppping” zīmola atpazīstamības nodrošināšanai un veidošanai, publicējot video ierakstu, fotogrāfijas Domina Shoping sociālajos tīklos, kā arī jebkurā masu informācijas līdzeklī. Tāpat, it sevišķi, ja Jūs esat saņēmuši ielūgumu uz kādu no t/c “Domina Shopping” organizētajiem pasākumiem, tad, lai nodrošinātu pasākuma drošu norisi, no Jums var tikt papildus pieprasīta informācija, kas identificē Jūs (vārds, uzvārds, personas kods u.tml.).

 1. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Ar mērķi atspoguļot t/c “Domina Shopping” organizētos pasākumus masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu datu subjekta atpazīstamību, personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) un f) apakšpunktu, t.i.

 • Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus, ja Datu subjekts pats ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Personas piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas tiek sniegts brīvprātīgi, tādējādi atļaujot Pārzinim apstrādāt personas datus politikā noteiktajiem mērķiem. Personas piekrišana ir saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (piemēram, pirms pasākuma un šajā politikā personai tiek sniegta informācija par to, ka tiks veikta personas datu apstrāde un persona apmeklējot pasākumu, sniedzot intervijas, apzināti fotografējoties un filmējoties piekrīt, ka tās personas dati tiks izmantoti šajā politikā norādīto mērķu sasniegšanai). Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot šajā politikā norādīto kontaktinformāciju. Piekrišanas atsaukums neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, piemēram, pamatojoties uz Pārziņa un trešo personu leģitīmajām interesēm.
 • Pārzinim ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas ņem dalību, masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādejādi nodrošinot tā zīmolu vai zīmolu, atpazīstamību. Pārzinis, izvēloties kādu informāciju publicēt vienmēr piemēro visaugstākos ētikas standartus, tādejādi, cenšoties nodrošināt, ka ar publikācijām netiks aizskartas datu subjektu tiesības un brīvības. Vienlaicīgi, Pārzinis apzinās, ka tam, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi, tāpēc, tas, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, neliedz jebkuram no datu subjektiem jebkurā laikā sazināties ar Pārzini, izmantojot norādīto informāciju, lai tas varētu iebilst pret datu apstrādi.
 1. Laikposms cik ilgi personas dati tiks glabāti un kritēriji tā noteikšanai?

T/c “Domina Shopping” plāno glabāt iegūto informāciju glabāt līdz tās tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim, tas ir, veidojot zīmola atpazīstamību ne mazāk svarīga ir arī Pārziņa vēsture tāpēc, attiecīgā informācija tiks glabāta patstāvīgi, ja vien nebūs šajā politikā minētie priekšnoteikumi tās dzēšanai vai Pārzinis nebūs atzinis, ka attiecīgā informācija nav izmantojama mērķa sasniegšanai. Tāpat, t/c “Domina Shopping”, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par t/c “Domina Shopping” pasākumiem, tad iegūtie materiāli var būt publiski pieejami.

 1. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas. Ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, fotogrāfam veicot foto darbus) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu pasākuma apmeklētājiem.

Personas dati var tikt apstrādāti elektroniskajā vidē. Šajā gadījumā, Pārzinim var būt sadarbības partneri (google.com (google analytics), facebook.com, twitter.com, MailChimp.com, u.tml.), kas ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm. Šajā gadījumā Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties atsevišķi pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildus informāciju par sadarbības nosacījumiem. 

 1. Kā tiek informēts Datu subjekts par personas datu apstrādi?

Datu subjekts par šajā politikā norādītajām personas datu apstrādēm tiek informēts, izmantojot daudzlīmeņu pieeju, izziņojot informāciju par Pārziņa pasākumiem, Pārzinis sniedz pamatinformāciju, aicinot iepazīties ar šo Pārziņa mājas lapā https://www.domina-shopping.lv/lv/ vai jautāt Pārzinim pirms vai pasākuma laikā.

Šī Pārziņa politika ir publiski pieejama internetā Pārziņa mājaslapā https://www.domina-shopping.lv/lv/ un Pārziņa klientu apkalpošanas vietā(s), kas atrodas t/c “Domina Shopping”.

 1. Datu subjekta tiesības

7.1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.

7.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.

7.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības “tikt aizmirstam”).

7.4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti,  ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:

 • lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;
 • lai aizsargātu Pārziņa īpašumu;
 • lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;
 • arhivēšanas nolūkos atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē arhīvu veidošanu. 

7.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

- Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;

- apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;

- Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

- Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

7.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar 7.5. punktu, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības intereses.

7.7.   Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas, Pārzinis informē Datu subjektu.

7.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Pārzinim, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski.

7.9. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

- rakstveida formā klātienē Pārziņa telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti), jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;

 • elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.
 • izmantojot pasta sūtījumu. Šajā gadījumā atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņem šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

7.10. Turklāt, Datu subjektam ir pienākums cik vien iespējams savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.

7.11. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:

7.11.1. pārliecinās par personas identitāti;

7.11.2. izvērtē pieprasījumu, ja:

- var nodrošināt pieprasījumu, piemēram, tad Datu subjekts kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt datu kopiju.

- ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, tad Pārzinis var lūgt Datu subjektam papildus informāciju, lai spētu korekti atlasīt informāciju, kuros Datu subjekts ir identificējams.

- informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona nav identificējamam, tad Pārzinis var noraidīt pieprasījumu saskaņā ar šo politiku un/vai normatīvajiem aktiem.

 1. Kā tiek aizsargāti personas dati? 

8.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

8.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu  personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

8.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā kā piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļiem (TV, radio, laikrakstā, sociālajos tīklos, u.tml.).

 1. Kas ir Pārzinis?

SIA “EfTEN Domina”, reģistrācijas Nr. 40103990157, e-pasts: info@domina-shopping.lv