Domina-Shopping Domina Shopping Lejupielādē mūsu aplikāciju
 1. P
 2. O
 3. T
 4. C
 5. P
 6. S
 7. Sv
 8. 10:00 - 21:00
 1. P
 2. O
 3. T
 4. C
 5. P
 6. S
 7. Sv
 8. 08:00 - 22:00
 1. P
 2. O
 3. T
 4. C
 5. P
 6. S
 7. Sv
 8. 10:00 - 22:00
Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084 (+371) 67 63 1111

Loterijas noteikumi

Preču loterijas “Domina Izklaides parka loterija” noteikumi                                         

 1. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS UN PREČU IZPLATĪTĀJS:
  • SIA “EfTEN Domina”, reģistrācijas Nr. 40103990157, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 5a – 2, Rīga, LV - 1011, Latvija.
 1. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
  • Loterija notiek tirdzniecības centra “Domina Shopping” teritorijā, Ieriķu ielā 3, Vidzemes priekšpilsētā, Rīgā, LV-1084.
 1. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
  • Loterijas norises laiks ir no gada 14. aprīļa līdz 2022. gada 10. maijam.
  • Loterijas reģistrācijas periods ir no 2022. gada 14. aprīļa līdz 2022. gada 5. maijam.
 1. BALVAS:
  • Balvu fondu veido kopā 1 100 (viens tūkstotis viens simts) balvas:
   • 330 (trīs simti trīsdesmit) “Domina Shopping” izklaides parka kino biļetes;
   • 330 (trīs simti trīsdesmit) “Domina Shopping” izklaides parka bērnu pilsētiņas biļetes;
   • 440 (četri simti četrdesmit) “Domina Shopping” izklaides parka autodroma biļetes.
  • Biļešu derīguma termiņš ir līdz 2022. gada 14. augustam.
  • Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 5060,00 EUR (pieci tūkstoši sešdesmit eiro, 00 eiro centi).       
 1. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
  • Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no gada 14. aprīļa līdz 2022. gada 5. maijam jebkurā no tirdzniecības centrā “Domina Shopping” esošajiem veikaliem (pilns veikalu saraksts atrodams loterijas noteikumu 1. pielikumā) jāveic pirkums vismaz 20,00 EUR (divdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā, neieskaitot pirkuma summā preces no šādām preču kategorijām: alkoholiskie dzērieni (tai skaitā alus), tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes, zāles un enerģijas dzērieni, kā arī rēķinu apmaksa un finanšu darījumi.
  • Pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma veikšanas, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājas lapā www.domina-shopping.lv, vai izmantojot tirdzniecības centrā “Domina Shopping” esošo digitālo loterijas stendu. Digitālais loterijas stends atrodas tirdzniecības centrā “Domina Shopping”, laukumā pie restorāna “Vairāk saules”. Reģistrējoties dalībnieks norāda savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kontakttālruni, veikala nosaukumu, kurā veikts pirkums, čeka numuru un čeka summu, no kuras atskaitīta aizliegto preču kategoriju pirkumu vērtība.
  • Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts. Tikai korekti veiktas reģistrācijas piedalās izlozē.
  • Pirkuma čeka orģināls jāsaglabā līdz 2022. gada 10. jūnijam, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.
  • Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku, tādējādi palielinot savas izredzes laimēt.
  • Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē.
  • Loterijas organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
   • ir reģistrējis čeku, kas neatbilst loterijas noteikumiem;
   • ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
   • ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
   • uzrāda bojātu pirkuma čeka orģinālu, kurā nav iespējams identificēt, vai loterijas pirkums ir veikts atbilstoši loterijas noteikumiem.
  • Loterijas organizētājs neatbild par:
   • dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
   • sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām neprecizitātēm, kas radušās dalībnieka vainas dēļ;
   • nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
  • Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “EfTEN Domina” datu bāzē ar mērķi nodrošināt dalībnieku reģistrāciju, saglabāt reģistrācijas, noteikt laimētājus, tos publicēt un izsniegt balvas.
 1. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
  • Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 26 000 (divdesmit seši tūkstoši) dalībnieki. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 1 100/26 000.
 1. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
  • Lai piedalītos loterijā, dalībniekam ir jāveic pirkums atbilstoši loterijas noteikumiem un bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.domina-shopping.lv, vai izmantojot tirdzniecības centrā “Domina Shopping” esošo loterijas stendu.
  • Par dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.
 1. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
  • Laimētāji tiks noteikti no visām loterijas noteikumiem atbilstošajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
  • Balvu laimētāji tiks izlozēti 2022. gada 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. aprīlī, kā arī 1., 2., 3., 4., 5. un 6. maijā plkst. 11.00 tirdzniecības centrā “Domina Shopping” telpās Rīgā, Ieriķu ielā 3, Info centrā 1. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
  • Katra izloze tiks veikta starp visām loterijas noteikumiem atbilstošajām reģistrācijām, kas veiktas iepriekšējā dienā (līdz plkst. 23:59) pirms attiecīgās izlozes.
  • Katrā izlozē tiks noteikti:
   • 15 (piecpadsmit) “Domina Shopping” izklaides parka kino biļešu laimētāji;
   • 15 (piecpadsmit “Domina Shopping” izklaides parka bērnu pilsētiņas biļešu laimētāji;
   • 20 (divdesmit) “Domina Shopping” izklaides parka autodroma biļešu laimētāji.
 1. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
  • Laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā mājas www.domina-shopping.lv ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc izlozes.
  • Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts 2022. gada 10. maijā.
 1. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
  • Balvas jāsaņem tirdzniecības centra “Domina Shopping” informācijas centrā Rīgā, Ieriķu ielā 3, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).
  • Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 21.00.
  • Laimētājiem jāizņem balvas līdz 2022. gada 10 . jūnijam. Balvas pēc 2022. gada 10. jūnija vairs netiks izsniegtas.
  • Balvas netiks sūtītas pa pastu, izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu.
  • Ja balva netiek izņemta, tā paliek “EfTEN Domina” SIA īpašumā.
 1. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
  • Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2022. gada 17. jūnijam iesniedzot SIA “EfTEN Domina” birojā (Blaumaņa iela 5a - 2, Rīga, LV – 1011, Latvija) rakstisku iesniegumu.
  • Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
 1. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
  • Loterijā nedrīkst piedalīties tirdzniecības centrā “Domina Shopping” esošo veikalu darbinieki, SIA “EfTEN Domina”, SIA “WKND” SIA “SOMESE Baltic”, SIA “Mežgaile, Māliņa un Austriņš” un SIA “PHD Latvia” darbinieki.
  • Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, šis personas laimētās balvas paliek preces izplatītāja “EfTEN Domina” SIA īpašumā.