Domina-Shopping Domina Shopping Lejupielādē mūsu aplikāciju
 1. P
 2. O
 3. T
 4. C
 5. P
 6. S
 7. Sv
 8. 10:00 - 21:00
 1. P
 2. O
 3. T
 4. C
 5. P
 6. S
 7. Sv
 8. 08:00 - 22:00
 1. P
 2. O
 3. T
 4. C
 5. P
 6. S
 7. Sv
 8. 10:00 - 22:00
Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084 (+371) 67 63 1111

Lietošanas noteikumi

“Domina shopping” Dāvanu karšu lietošanas noteikumi

Spēkā no: 29.01.2019.

Šie noteikumi nosaka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Transact Pro” sadarbībā ar tirdzniecības centru “Domina Shopping” (SIA “EfTEN Domina”) emitēto elektronisko dāvanu karšu, kas satur “Transact Pro” emitēto elektronisko naudu izmantošanas kārtību. Tie ir saistoši visiem Tirgotājiem, Pircējiem un Lietotājiem.

Elektroniskās dāvanu kartes tiek izsniegtas, lai Pircēji un Lietotāji, tās izmantojot, norēķinātos par tirdzniecības centrā “Domina Shopping” pieejamām precēm un pakalpojumiem ar tajās esošo emitenta emitēto elektronisko naudu. Dāvanu kartes nav paredzētas skaidras naudas izsniegšanai.

 1. Definīcijas

Autorizācija – Tirgotāja iniciēts Kartes datu elektroniskās pārbaudes process Emitenta atļaujas veikt Darījumu pieprasīšanai.

Cenrādis – spēkā esošs Komisijas maksu saraksts, kas pieejams Dāvanu karšu iegādes vietā “Domina Shopping” Infocentrā un “Domina Shopping” interneta vietnē www.domina-shopping.lv.

Darījums – Tirgotāja iniciēta finansiāla darbība, kurā Lietotājs veic samaksu par pirkumu vai pakalpojumu, norēķinoties ar Kartes kontā esošo Emitenta emitēto elektronisko naudu, izmantojot Karti.

Dāvanu karte, Karte – Emitenta izdota MasterCard zīmola elektroniskā dāvanu karte, kas ir anonīms maksājuma instruments ar unikālu numuru un kura ir paredzēta Darījumu veikšanai – preču un pakalpojumu apmaksai Tirgotāju tirdzniecības vietās tirdzniecības centrā “Domina Shopping” ar Emitenta emitēto elektronisko naudu. Kartēm var būt vairāki dizaini.

Dāvanu kartes līgums – dokumentu kopums, kas reglamentē Pircēja, Lietotāja, Emitenta un Pārstāvja tiesības un pienākumus, emitējot elektronisko naudu, izdodot, pārdodot, apkalpojot un lietojot Dāvanu karti. Dāvanu kartes līgums sastāv no Noteikumiem, Cenrāža un Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumiem.

Lietošanas termiņš – termiņš, kura laikā ar Kartes palīdzību var apmaksāt preces un pakalpojumus un tas ir norādīts uz Kartes.

Emitents – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Transact Pro”, vienotais reģistrācijas numurs 41503033127, juridiskā adrese: Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, interneta vietne: www.transactpro.lv, licencēta elektroniskās naudas iestāde ar tiesībām sniegt maksājumu pakalpojumus, kura ir reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus licenču reģistrā ar Nr. 06.12.04.416/359 un kuras darbības uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Emitents veic elektroniskās naudas emisiju, Dāvanu karšu izgatavošanu, izdošanu, norēķinu nodrošināšanu par Darījumiem un citas Noteikumos paredzētās darbības.

Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumi – Emitenta apstiprināti noteikumi, kas piemērojami Kartēm, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem Noteikumiem. Šo noteikumu pēdējā un aktuālā versija ir pieejama Emitenta mājas lapā www.transactpro.lv un Emitenta birojā.

Kartes aktivizēšana – darbība, kuru iniciē Pārstāvja pilnvarota persona Kartes iegādes brīdī un kuras laikā Kartei tiek piešķirts Lietošanas termiņš un Pircēja izvēlēta Nominālvērtība. Karte ir derīga lietošanai ar tās iegādes brīdi.

Kartes nozaudēšana – Kartes nozaudēšana, nozagšana.

Komisijas maksa – maksa par pakalpojumiem, kas tiek saņemti saistībā ar Karti, tiek noteikta atbilstoši spēkā esošam Cenrādim.

Lietotājs – fiziska persona, kura izmanto Karti Darījumu veikšanai un kuras paraksta paraugs ir uz Kartes.

Nominālvērtība – uz Kartes norādītā vērtība EUR, kuru Pircējs Kartes iegādes brīdī samaksā Pārstāvim un kas ir ekvivalenta Kartes kontā esošajai elektroniskās naudas summai.

Noteikumi – šie “Domina Shopping” Dāvanu karšu lietošanas noteikumi, kuri ir saistoši Emitentam, Tirgotājiem, Pircējiem un Lietotājiem.

Pārstāvis – Emitenta pilnvarota persona, kas tirdzniecības centra “Domina Shopping” Infocentrā Emitenta vārdā un uzdevumā izplata Kartes un pārstāv Emitentu attiecībās ar Pircējiem un Lietotājiem.

PIN kods – četru ciparu kombinācija – 1234, kuru Lietotājs izmanto, apstiprinot Darījumus, kas veikti ar Kartes klātbūtni, kā arī apskatot Kartes konta atlikumu bankomātā.

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kura iegādājas Karti (-es).

“Domina Shopping” – tirdzniecības centrs, kurā izvietotas Tirgotāju preču un pakalpojumu sniegšanas vietas un kas atrodas Ieriķu elā 3, Rīgā; interneta vietnes adrese: www.domina-shopping.lv.

“Domina Shopping” Infocentrs vai Infocentrs – Karšu tirdzniecības vieta “Domina Shopping” ietvaros, kur iespējams iegādāties Dāvanu karti, kā arī veikt citas Noteikumos paredzētās darbības.

Tirgotājs – juridiska persona, kura ir noslēgusi telpu nomas līgumu ar “Domina Shopping” un kura pieņem Karti Darījumu apmaksai.

 1. Vispārējie noteikumi
  • Karte ir anonīma un uz tās netiek norādīts Pircēja vai Lietotāja vārds un uzvārds vai nosaukums.
  • Kartei ir ierobežots Lietošanas termiņš, kas nav ilgāks par 12 (divpadsmit) mēnešiem, skaitot no Kartes aktivizēšanas dienas (iegādes datuma).
  • Kartei ir ierobežota minimālā un maksimālā pieļaujamā Nominālvērtība un tā nedrīkst būt mazāka par elektroniskās naudas apmēru, kas ekvivalents EUR 10,00 (desmit eiro) un lielāka par elektroniskās naudas apmēru, kas ekvivalents EUR 150,00 (viens simts piecdesmit eiro).
  • Ar Karti var norēķināties tikai tirdzniecības centra “Domina Shopping” ietvaros izvietotajās Tirgotāju preču un pakalpojumu sniegšanas vietās, kurās ir iespējams norēķināties ar MasterCard zīmola maksājumu kartēm.
  • Karti var izmantot vairāku Darījumu veikšanai tās Lietošanas termiņa un Nominālvērtības ietvaros.
 2. Karšu iegāde
  • Kartes var iegādāties pie Pārstāvja “Domina Shopping” Infocentrā. Kartes var iegadāties gan fiziska, gan juridiska persona.
  • Kartes iegādes brīdī Pircējam ir jāveic maksa apmērā, kas ekvivalents pilnai Kartes Nominālvērtībai un jāsamaksā Kartes izsniegšanas maksa, ja tāda ir noteikta. Samaksa veicama skaidrā naudā vai ar maksājuma karti. Skaidrā naudā var iegādāties Dāvanu kartes par kopējo vērtību līdz EUR 400,00 (četri simti eiro), iegādājoties Dāvanu kartes par lielāku kopējo nominālvērtību, norēķini, kas pārsniedz norādīto summu, ir jāveic ar citu maksājumu karti vai ar pārskaitījumu. Samaksu par Karti nav iespējams veikt ar citām dāvanu kartēm, čekiem vai tml.
  • Kartes Nominālvērtību izvēlas Pircējs tās iegādes brīdī, ņemot vērā Noteikumu 2.3.punktu.
  • Pēc Kartes Nominālvērtības apmaksas Karte tiek aktivizēta. Kartes aktivizēšana ir pabeigta brīdī, kad Pārstāvis izdrukā šo darījumu apliecinošu kases čeku. Pircējam tiek izsniegta Karte ar uz tās izdrukātu Nominālvērtību. Kopā ar Karti Pircējam tiek izsniegts Kartes pirkuma čeks un Kartes iemaksas čeks atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajai kārtībai.
  • Juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas iegādāties Kartes ar pārskaitījumu, tiek piemērots Noteikumu 5.punkta sadaļā noteiktais.
  • Pircējam nekavējoties pēc Kartes saņemšanas ir jāpārbauda uz Kartes un Kartes iemaksas čekā norādītā Nominālvērtība un vai Karte nav bojāta. Ja Pircējs konstatē neatbilstības, viņam tas nekavējoties jādara zināms Pārstāvim. Ja rodas strīds par Nominālvērtību, par noteicošo ir uzskatāma Nominālvērtības summa, kas norādīta Kartes pirkuma un Kartes iemaksas čekā. Ja Pircējs nevar iesniegt attiecīgo čeku, par Nominālvērību tiek uzskatīta elektroniskās nauda summa, kas ekvivalenta naudas summai, kura tiek konstatēta atbilstoši Infocentra kases aparāta, kas izsniedza attiecīgo čeku, datiem.
  • Pircējam ir obligāti jāsaglabā darījumu apliecinošs kases čeks un Kartes iemaksas čeks, kas ir vienīgais Dāvanu kartes iegādes pierādījums. To nepieciešams uzrādīt Dāvanu kartes nozaudēšanas gadījumā.
  • Kartes iegāde apliecina, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem, Cenrādi un pilnībā tiem piekrīt, ar konkludentām darbībām piekrīt Dāvanu kartes līguma noslēgšanai ar Emitentu, kuru pārstāv Pārstāvis, kas pieņēma Pircēja pieteikumu Dāvanu kartes iegādei. Ar Dāvanu kartes iegādes brīdi Pircējam kļūst saistoši Noteikumi un Cenrādis.
 3. Karšu iegādes ierobežojumi
  • Pircējs vienā reizē bez identifikācijas veikšanas var iegādāties Dāvanu kartes par kopējo Nominālvērtību summu, kuras ekvivalents nepārsniedz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit eiro), ievērojot 2.3. punktā noteiktos Kartes Nominālvērtības ierobežojumus.
  • Kartes ar lielāku kopējo Nominālvērtības summu ir iespējams iegādāties Noteikumu 5.punktā noteiktajā kārtībā, veicot Pircēja identifikācija atbilstoši Emitenta klientu identifikācijas procedūrām.
  • Emitentam un/vai Pārstāvim ir tiesības atteikties izsniegt Pircējam Dāvanu kartes, ja ir aizdomas par iespējamu nelikumīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumu, kā arī citos normatīvajos aktos vai šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos.
 4. Karšu iegāde vairumā
  • Juridiskās vai fiziskās personas, kas vēlas iegādāties Kartes par kopējo Nominālvērtību summu, kas ir lielāka par EUR 150.00 (turpmāk tekstā – Vairumpircējs), vēršas Pārstāvja administrācijā un noslēdz atsevišķu Dāvanu karšu pirkuma līgumu, aizpildot pieteikumu, kurā tiek definēts Dāvanu karšu iegādes mērķis un Pircējam noteikts pienākums reģistrēt Dāvanu karšu tālāku nodošanu Lietotājam.
  • Ja Vairumpircējs vēlas pasūtīt un iegādāties Kartes ar pārskaitījumu, pēc Dāvanu Karšu iegādes līguma noslēgšanas Vairumpircējam tiek nosūtīts rēķins.
  • Vairumpircējam ir pienākums veikt minētā rēķina apmaksu 10 (desmit) dienu laikā no tā izrakstīšanas dienas. Ja maksājums noteiktajā termiņā nav veikts, tad ne Pārstāvim, ne Emitentam šis pasūtījums nav saistošs.
  • Pārstāvis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc minētā rēķina apmaksas pilnā apmērā sagatavo Kartes un paziņo Pircējam par iespēju saņemt pasūtītas kartes.
  • Ja Vairumpircējs iegādājās Kartes ar pārskaitījumu un iegādāto Karšu skaits pārsniedz 20 gab. un/vai Karšu kopēja Nominālvērtības summa pārsniedz EUR 2000.00, Vairumpircēja pilnvarotais pārstāvis saņem pasūtītās Kartes “Domina Shopping” Infocentrā kopā ar preču pavadzīmi, iesniedzot pilnvarojuma tiesības apliecinošu dokumentu.
  • Vairumpircēja pilnvarotais pārstāvis nekavējoties Karšu saņemšanas laikā pārbauda saņemto Karšu skaitu, uz Kartēm un pavadzīmē uzrādītās Nominālvērtības, kā arī pārbauda, vai Kartes nav acīmredzami bojātas. Konstatējot neatbilstības, tas nekavējoties jādara zināms Pārstāvja darbiniekam. Pēc Karšu izsniegšanas Vairumpircēja pilnvarotajam pārstāvim nekādas pretenzijas par Karšu skaita un Nominālvērtību atbilstību pasūtījumam, kā arī Karšu stāvokli netiek pieņemtas.
 5. Pircēja identifikācija
  • Emitentam un/vai Pārstāvim pirms Dāvanu kartes izsniegšanas Pircējam ir tiesības veikt Pircēja identifikāciju normatīvajos aktos un Emitenta klientu identifikācijas procedūrās noteiktajā kārtībā, kā arī atteikties izsniegt Dāvanu karti, ja Pircēja identifikācija nav iespējama.
 6. Pircēja un Lietotāja tiesības un pienākumi
  • Pircējam ir tiesības nodot Karti lietošanā jebkurai trešajai personai – Lietotājam – vai arī lietot to pašam. Nododot Karti Lietotājam, Pircējam ir pienākums Lietotāju iepazīstināt ar Noteikumiem, Cenrādi un citu informāciju, kas attiecas uz Kartēm. Tāpat Lietotājam ir tiesības Karti nodot tālāk citiem Lietotājiem bez ierobežojumiem, veicot šai Noteikumu punktā paredzētās Pircēja darbības.
  • Lietotājs iegūst visas Lietotāja tiesības un pienākumus ar Kartes saņemšanas un parakstīšanas brīdi.
  • Pircējam/Lietotājam ir tiesības neierobežoti norēķināties ar Karti pie Tirgotājiem tās Lietošanas termiņa laikā un līdz brīdim, kamēr Darījumu un Komisijas maksu kopsumma nepārsniedz Kartes Nominālvērtību.
  • Pircējam ir tiesības nodot atpakaļ Pārstāvim bojātas Kartes atbilstoši Noteikumiem. Karšu nomaiņa tiek veikta tikai gadījumā, ja tiek iesniegta bojātā Karte un tai nav viltojuma pazīmju.
  • Pircējs ir iepazinies ar Latvijas Republikas tiesību aktiem par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un saprot, ka Pārstāvim, Tirgotājam vai Emitentam ir tiesības ziņot atbildīgajām iestādēm un tiesības pieprasīt Pircēja un/vai Lietotāja identifikāciju gadījumos, kad Pārstāvim, Tirgotājam vai Emitentam ir pamats uzskatīt, ka Pircējs un/vai Lietotājs plāno veikt vai ir veicis aizdomīgu vai neparastu finanšu darījumu.
  • Pircējs un/vai Lietotājs uzņemas visus riskus par Kartes nozaudēšanu vai iespējamo bojāeju ar brīdi, kad Karte tiek izsniegta Pircējam un/vai Lietotājam atbilstoši šiem Noteikumiem. Kartes nozaudēšanas gadījumā, kad pastāv risks Kartes nesankcionētai lietošanai, attiecīgā Karte tiek bloķēta, Pircējam un/vai Lietotājam piesakot Kartes bloķēšanu, piezvanot pa tālruni 67222 555 un pēc iespējas īsākā laikā iesniedzot arī rakstisku paziņojumu. Visu risku par iespējamiem nesankcionētiem Darījumiem ar Karti līdz brīdim, kad tā tiek bloķēta, uzņemas Lietotājs un/vai Pircējs; Emitents neatlīdzina Pircējam un / vai Lietotājam zaudējumus par neautorizētiem Darījumiem, kas veikti ar Karti, kuras Nominālvērtība nepārsniedz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit eiro). Bloķējot karti, jānosauc vārds, uzvārds, kontaktinformācija, Kartes vai Kartes konta numurs (tā daļu, kuru var redzēt uz Kartes iegādi apliecinoša kases čeka).
  • Lietotājam un/vai Pircējam ir tiesības pieprasīt nozaudētas vai nozagtas kartes nomaiņu pret jaunu Karti ar tādu atlikumu, kāds bija nozagtajai vai nozaudētajai Kartei, ja ievēroti iepriekš minētie nosacījumi, Lietotājs un/vai Pircējs ir iesniedzis pieteikumu Kartes aizvietošanai, uzrādot Kartes iegādes čeku un samaksājot Komisijas maksu par Kartes aizvietošanu (var tikt ieturēta no Kartes atlikuma). Emitentam ir tiesības atteikt Kartes aizvietošanu, ja Kartes Lietotāja un/vai Pircēja norādītā informācija ir neatbilstoša vai Kartes atlikums iztērēts līdz tās bloķēšanai.
 7. Pirkumi ar Karti
  • Karti ir iespējams lietot Darījumiem uzreiz pēc tās iegādes un Kartes aktivizēšanas.
  • Pirms pirkumu veikšanas ar Karti, Kartes Lietotājam ir jāparakstās uz Kartes.
  • Pirkumus ar Karti veic, iesniedzot Karti Tirgotāja darbiniekam pirms Darījuma veikšanas.
  • Lai veiktu Darījumu, Tirgotāja darbinieks uzsāk Kartes Autorizāciju.
  • Ja Autorizācija ir veiksmīga, tad no Kartes konta tiek atskaitīta elektroniskā nauda, ekvivalenta pirkuma summai un Lietotājs saņem Darījumu apliecinošu kases un POS termināla čeku. Lietotājam ir pienākums parakstīt vienu POS termināla čeka eksemplāru un iesniegt to atpakaļ Tirgotāja darbiniekam, otru saglabāt gadījumam, ja Emitents pieprasa, lai pieņemtu lēmumu attiecībā uz Pircēja un/vai Lietotāja pieteiktajām pretenzijām.
  • Ja Autorizācija nav veiksmīga, jo:
   • Kartes kontā nav pietiekams atlikums Darījuma veikšanai, Lietotājam ir tiesības samaksāt starpību ar citu Karti, skaidrā naudā vai ar bankas maksājuma karti, ja šādu iespēju paredz Tirgotājs;
   • Kartei ir beidzies Lietošanas termiņš, tad Lietotājam ir tiesības iesniegt pieteikumu Kartes atjaunošanai atbilstoši šiem Noteikumiem, samaksājot Komisijas maksu;
   • Karte ir bojāta, tad Lietotājam ir tiesības iesniegt pieteikumu Kartes aizvietošanai atbilstoši šiem Noteikumiem;
   • netiek nodrošināti telekomunikāciju pakalpojumi vai radušās citas tehniskas problēmas, tad Lietotājam apmaksa par konkrēto preci vai pakalpojumu jāveic, izmantojot citu norēķinu līdzekli, ja tas ir iespējams. Ja šāds neveiksmīgs pirkuma mēģinājums notiek Kartes Lietošanas termiņa pēdējā dienā, tad Lietotājam ir tiesības bez Komisijas maksas samaksa prasīt Kartes Lietošanas termiņa pagarinājumu ne īsāku par vienu dienu.
  • Tirgotājs var nepieņemt Karti Darījuma veikšanai, ja Kartes konta atlikums ir ekvivalents EUR 0,00 (nulle eiro), tai ir beidzies Lietošanas termiņš, tā ir bojāta vai saņemts Autorizācijas atteikums sakarā ar Kartes paziņošanu par nozagtu vai nozaudētu.
  • Tirgotājs var nepieņemt Karti Darījuma veikšanai, ja darbiniekam ir aizdomas, ka Karte ir viltota vai Kartes drošības parametri neatbilst starptautisko maksājumu sistēmu noteikumiem. Pastāvot šādām aizdomām, Tirgotājs var aizturēt Karti. Aizturētās Kartes tiek nodotas Emitentam lēmuma pieņemšanai par turpmāko rīcību ar tām.
  • Ja kāds Tirgotājs nepieņem Karti preču vai pakalpojumu apmaksai, vai ja Lietotājam rodas pamatotas aizdomas par to, ka Tirgotājs nevajadzīgi nolasa Kartes datus vairākkārt vai veic citas aizdomīgas darbības ar Karti, vai bez pamatota iemesla atsaka Lietotājam Darījuma veikšanu ar Karti, Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt par to Pārstāvja darbinieku un/vai Emitentu, un pēc pieprasījuma sniegt rakstisku paskaidrojumu, fiksējot radušos situāciju un visus apstākļus. Ja Lietotājs neievēro minētajā Noteikumu punktā noteikto attiecībā uz pienākumu informēt par iespējamu vai konstatētu Tirgotāja neatbilstošu rīcību, Emitenta Karšu apstrādes sistēmas dati par Darījumu tiks uzskatīti par pamatotu pierādījumu Darījuma faktam, ieskaitot Darījuma summu.
  • Ja Darījums tiek atcelts jebkādu iemeslu dēļ (piem., Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajos gadījumos), Tirgotājs atmaksā Lietotājam Darījuma summu vai tās daļu saskaņā ar Tirgotāja noteikto Darījumu atcelšanas kārtību.
  • “Domina Shopping” administrācija var noteikt konkrētus Tirgotājus, kuru preču vai pakalpojumu apmaksa nav iespējama ar Karti. Ja šādi ierobežojumi tiek noteikti, informācija par tiem tiek uzskatāmi izvietota “Domina Shopping” Infocentrā, “Domina Shopping” interneta vietnē un pie konkrētā Tirgotāja. Lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības “Domina Shopping” Infocentrā pārliecināties par to, vai Karšu nepieņemšana ir konkrētā Tirgotāja iniciatīva (tātad – neatbilstoša šiem Noteikumiem) vai “Domina Shopping” administrācijas noteikta.
 8. Komisijas maksas
  • Par Kartes izsniegšanu un tās lietošanu tiek piemērotas Cenrādī noteiktās Komisijas maksas. Kartēm netiek piemērota gada maksa. Kartēm netiek piemērota atsevišķa maksa par elektroniskās naudas emisiju.
  • Komisijas maksas tiek noteiktas par papildu pakalpojumiem, kuri tiek sniegti pēc Pircēja vai Lietotāja pieprasījuma, piemēram, tai skaitā, bet ne tikai, par Kartes atjaunošanu, bojātas Kartes aizvietošanu, Kartes konta atlikuma apskatīšanu bankomātā u.tml.
  • Emitentam ir tiesības vienpusēji mainīt Komisijas maksas, nodrošinot to publicēšanu “Domina Shopping” interneta vietnē un izvietošanu informāciju “Domina Shopping” Infocentrā.
  • Komisijas maksas ir jāsamaksā skaidrā naudā vai ar bankas maksājuma karti pirms attiecīgā pakalpojuma saņemšanas. Komisijas maksa var tikt ieturēta no Kartes konta atlikuma, Emitentam norakstot no Kartes konta elektronisko naudu apmērā, kas ekvivalents maksājamajai Komisijas maksai, un attiecīgi samazinot Lietotāja prasījuma apmēru pret Emitentu par elektroniskās naudas atpirkšanu, ja Kartes konta atlikums ir pietiekams Komisijas maksas samaksai.
  • Pēc Lietošanas termiņa beigām Kartei, kuras kontā elektroniskās naudas atlikums nav vienāds ar 0.00, katru mēnesi līdz katra mēneša pēdējai darba dienai tiks ieturēta Komisijas maksa par Kartes konta uzturēšanu, līdz elektroniskās naudas atlikums Kartes kontā sasniegs 0.00 un Kartes konts tiks slēgts.
 9. Pārskati par Darījumiem ar Karti
  • Pārskatu par visiem ar Karti veiktajiem Darījumiem Lietotājs var pieprasīt Pārstāvim “Domina Shopping” Infocentrā, aizpildot pieteikumu. Lietotājs saņem atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā.
  • Informāciju par Kartes atlikumu Lietotājs var saņemt bez maksas “Domina Shopping” Infocentrā; jebkurā diennakts laikā (izņemot pārtraukumus tehnisku iemeslu dēļ) “Domina Shopping” interneta vietnē, ievadot Kartes numuru, kā arī piezvanot pa tālruņa numuru 67222 555 un nosaucot Kartes numuru; samaksājot Cenrādī noteikto Komisijas maksu – jebkuras bankas bankomātā, uz kura ir MasterCard logotips, ievietojot tajā Karti un ievadot PIN kodu.
  • Noteikumu 10.1. un 10.2.punktā norādītā informācija ir pieejama Kartes Lietošanas termiņa laikā un vismaz 1.5 gadu pēc Lietošanas termiņa izbeigšanās dienas “Domina Shopping” Infocentrā un pie Emitenta.
  • Noteikumu 10.1. un 10.2.punktā minētie pārskati un informācija tiek sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta un zīmoga.
 10. Karšu papildināšana
  • Kartes Nominālvērtība Kartes aktivizēšanas brīdī tiek fiksēta, un pēc Kartes iegādes to nav iespējams palielināt vai papildināt.
  • Nav iespējams apvienot vairāku Karšu atlikumus.
 1. Karšu Lietošanas termiņš, nederīgas un viltotas Kartes
  • Kartes Lietošanas termiņš tiek uzdrukāts uz Kartes. Karte ir derīga līdz pēdējam uz Kartes uzrādītajam datumam (ieskaitot) tirdzniecības centra “Domina Shopping” un/vai attiecīgā Tirgotāja darba laika ietvaros.
  • Karte nav derīga, ja:
   • tās elektroniskās naudas atlikums ir vienāds ar 0,00 (nulle); vai
   • tai ir beidzies Lietošanas termiņš; vai
   • tā ir bojāta (par bojātu tiek uzskatīta Karte, kurai nav iespējams elektroniski nolasīt tās magnētisko celiņu vai arī tai ir mehāniski bojājumi, nav redzams kartes numurs, Nominālvērtība vai derīguma termiņš); vai
   • tā ir viltota vai tai ir viltojuma pazīmes.
  • Karte ir uzskatāma par viltotu, ja tās elektroniskās naudas atlikums ir lielāks par summu, kas ekvivalenta EUR 150,00 (viens simts piecdesmit eiro), tās izskats/dizains neatbilst Pārstāvja noteiktajam Karšu paraugam vai tai ir citas Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumos aprakstītas viltojuma pazīmes.
  • Viltotas Kartes tiek anulētas, tās nav iespējams aizvietot ar derīgām Kartēm un to atlikums netiek atpirkts un tā ekvivalents euro valūtā - izmaksāts Lietotājam.
  • Noteikumu 12.2.2. un 12.2.3 punktā noteiktajos gadījumos Karti var aizvietot ar jaunu, vēršoties pie Pārstāvja ar atbilstošu pieteikumu “Domina Shopping” Infocentrā un samaksājot Komisijas maksu.
 2. Karšu atjaunošana vai aizvietošana
  • Kartes Lietošanas termiņu ir iespējams atjaunot vienu reizi par 12 (divpadsmit) mēnešiem 3 (trīs) mēnešu laikā pēc Kartes Lietošanas termiņa beigām, samaksājot Komisijas maksu. Lietotājam apmaiņā pret nomaināmo Karti tiek izsniegta jauna Karte ar tādu pašu atlikumu, kāds bija nomainītajai Kartei, un ar Lietošanas termiņu 12 (divpadsmit) mēneši. Nomaināmo Karti Lietotājs nodod Pārstāvim “Domina Shopping” Infocentrā.
  • Mehāniski bojāta Karte, ar kuru nav iespējams norēķināties, var tikt aizvietota ar jaunu Karti ar Nominālvērtību, kas nepārsniedz aizvietotās Kartes atlikumu.
  • Noteikumu 13.1. un 13.2.punktā minētajos gadījumos Lietotājam ir jārīkojas šādi:
   • “Domina Shopping” Infocentrā jāaizpilda Kartes Lietotāja pieteikums;
   • Lietotājam, kas iesniedz pieteikumu, obligāti jānorāda sava kontaktinformācija, lai Pārstāvja darbinieks vai Emitenta pārstāvis var sazināties ar Lietotāju, ja rodas jautājumi saistībā ar pieteikumu;
   • Emitents izskata pieteikumu 2 (divu) Emitenta darba dienu (visas dienas, izņemot sestdienu un svētdienu, Latvijas Republikas svētku dienas, kā arī Emitenta noteiktās papildu brīvdienas, par ko informācija ir pieejama Emitenta interneta vietnē www.transactpro.lv) laikā no dienas, kad attiecīgo pieteikumu ir saņēmis Emitents;
   • pēc lēmuma pieņemšanas Pārstāvja vai Emitenta darbinieks sazinās ar Lietotāju, kas iesniedza pieteikumu, un vienojas par Kartes aizvietošanas kārtību vai paziņo Kartes aizvietošanas atteikumu.
  • Bojāta Karte netiek aizvietota ar jaunu Karti, ja tai tiek konstatētas viltojuma pazīmes.
  • Bojāto Karšu aizvietošana ar jaunām Kartēm tiek veikta “Domina Shopping” Infocentrā, iesniedzot bojāto Karti, samaksājot Komisijas maksu un uzrādot Kartes iegādi apliecinošu dokumentu.
 3. Elektroniskās naudas atpirkšana un Kartes atlikuma saņemšana
  • Kartes Lietošanas termiņa laikā un 3 (trīs) gadu laikā pēc Lietošanas termiņa beigām Lietotājs ir tiesīgs iesniegt Pārstāvim “Domina Shopping” Infocentrā pieprasījumu Emitentam Kartes kontā esošās elektroniskās naudas atpirkšanai un Kartes atlikuma izmaksāšanai bezskaidrā naudā. Lietotājs aizpilda noteiktas formas veidlapu, iesniedz “Domina Shopping” Infocentrā Karti, pēc pieprasījuma uzrāda Kartes iegādi apliecinošu dokumentu un Lietotāja identifikācijas dokumentu, kā arī samaksā Komisijas maksu. Kartes atlikums netiek izmaksāts, ja tas nepārsniedz maksājamas Komisijas maksas apmēru, ja netiek iesniegta Karte, tiek konstatētas Kartes viltojuma pazīmes, tā ir bloķēta vai bojāta.
  • Elektroniskās naudas atpirkšanu un Kartes atlikuma izmaksu ir iespējams pieprasīt un saņemt tikai vienreiz un tikai Kartes atlikuma pilnā apmērā (pēc Cenrādī norādīto attiecīgo komisijas maksu ieturēšanas); Kartes kontā esošās elektroniskās naudas atpirkšana pa daļām nav iespējama. Pēc atlikuma izmaksas Karte tiek anulēta, Kartes konts tiek slēgts un Karte vairs nav izmantojama.
  • Pēc Noteikumu 14.1. punktā noteiktā termiņa notecēšanas Lietotājs zaudē prasījuma tiesības pret Emitentu par Kartes kontā esošās elektroniskās naudas atlikuma atpirkšanu;, elektroniskās naudas atlikums tiek dzēsts, un tā ekvivalents naudā turpmāk netiek izmaksāts.
 4. Pretenzijas
  • Jebkādas pretenzijas par Kartes iegādi un Darījumiem ar Kartēm Pircējam un Lietotājam ir tiesības iesniegt Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā.
  • Pretenzijas var iesniegt Pārstāvim “Domina Shopping” Infocentrā, kā arī Emitentam.
  • Pretenzijas jāiesniedz rakstveidā, norādot pretenzijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju, Kartes numuru, Darījumu vai datus, kurus pretenzijas iesniedzējs apstrīd, faktus un apstākļus, kas pamato pretenziju, un pretenzijas iesniedzēja prasījumu.
  • Pretenzijas par Darījumiem tiek izskatītas un tiek sniegta pamatota atbilde par pretenziju 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc to saņemšanas. Cita satura pretenzijas, kas saistītas ar Kartes iegādi vai tās lietošanu, (tādas, kurās netiek apšaubīti Darījumi) tiek izskatītas atbilstoši Emitenta Sūdzību izskatīšanas politikā noteiktajai kārtībai.
  • Pretenzijas, kas iesniegtas pēc Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumos minētā termiņa vai kuras neatbilst šo Noteikumu 15.3.punkta prasībām, netiek izskatītas. Noteikumos paredzētajos gadījumos Pretenzijai jāpievieno Karte, ar kuru ir saistīta pretenzija.
  • Pircējam un Lietotājam ir pienākums pārbaudīt saņemtos čekus un kvītis nekavējoties pēc Kartes iegādes un Darījuma veikšanas.
  • Jebkuru nesakritību gadījumā par noteicošiem tiek uzskatīti Emitenta izmantotās karšu darījumu apstrādes sistēmas dati par Darījumiem un Karšu atlikumiem.
  • Ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, tad Emitents vai nu atjauno esošās Kartes darbību vai atlikumu vai nu izsniedz pretenzijas iesniedzējam jaunu Karti ar Nominālvērtību, kas atbilst par pamatoti atlīdzināmajai summai.
  • Ja pretenzija tiek atzīta par nepamatotu, tad pretenzijas iesniedzējam ir pienākums maksāt Komisijas maksu par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu saskaņā ar Cenrādi. Emitentam ir tiesības Komisijas maksu ieturēt no Kartes atlikuma, norakstot no Kartes konta elektronisko naudu apmērā, kas ekvivalents Komisijas maksai, un atbilstoši samazinot Lietotāja prasījuma tiesību pret Emitentu par elektroniskās naudas atpirkšanu.
 5. Emitenta un Pārstāvja tiesības un atbildība
  • Pārstāvis atbild tikai par Noteikumos aprakstīto savu pienākumu izpildi, Emitenta pienākumi papildu ir definēti Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumos.
  • Emitents vai Pārstāvis neatbild par Tirgotāja pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti, drošību vai atbilstību.
  • Jebkurā gadījumā Emitenta atbildība ir ierobežota ar konkrētās Kartes atlikuma summu.
 6. Strīdu izskatīšana un piemērojamais likums
  • Noteikumi ir tulkojami atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.
  • Visi strīdi, kas Emitentam, Pārstāvim, Pircējam un Lietotājam rodas sakarā ar Kartēm vai Noteikumiem, jebkuras mantiska vai nemantiska rakstura nesaskaņas vai prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem, tiks izskatītas Latvijas Republikas tiesā.
 7. Noslēguma noteikumi
  • Veicot samaksu par Karti vai parakstot Karšu iegādes līgumu, Pircējs noslēdz Dāvanu kartes iegādes līgumu, ar šo brīdi Pircējam ir saistoši visi Dāvanu kartes līguma noteikumi, tai skaitā Noteikumi; Pircējs ar šādām darbībām apliecina, ka ir iepazinies ar Dāvanu karšu līguma noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos pildīt.
  • Emitents un tā pārstāvji ir tiesīgi veikt Pircēju un Lietotāju personas datu apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams Dāvanu karšu līguma noteikumu un piemērojamo normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.
  • Emitents ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt Cenrādi, šos un Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumus, kā arī to pielikumus. Emitents paziņo par grozījumiem, publicējot tos attiecīgi Emitenta un / vai “Domina Shopping” interneta vietnē vai citādā veidā nodrošinot Pircējam un Lietotājam iespēju iepazīties ar tiem vismaz 10 (desmit) dienas pirms attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienas. Uz Pircēju vai Lietotāju, kurš ir patērētājs un kurš ir iegādājies vai kura lietojumā ir Dāvanu karte ar Nominālvērtību virs EUR 150.00 (viens simts piecdesmit eiro), izmaiņas, ja tās attiecas uz maksājumu pakalpojumiem, tiek attiecinātas tikai pēc 60 (sešdesmit) dienām pēc attiecīgo grozījumu paziņošanas, ievietotojot informāciju Emitenta un / vai “Domina Shopping” interneta vietnē un izvietojot Emitenta biroja telpās. Emitents ir tiesīgs uzskatīt, ka Pircējs un / vai Lietotājs ir piekritis grozījumu piemērošanai attiecībā uz Dāvanu kartēm, kuras iegādātas pirms grozījumu paziņošanas šai punktā noteiktajā kārtībā, ja līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai tas nav rakstveidā paziņojis Emitentam par saviem iebildumiem.